Tổng quan

Trung tâm Đảm bảo chất lượng nguyên là Ban chỉ đạo ISO, phụ trách công tác ISO & Đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia, hoạt động ngay từ những năm thành lập Trường. Trước xu thế hội nhập cùng phát triển với các nước trong khu vực và thế giới thì công tác đảm bảo chất lượng đã và đang trở thành trọng tâm, đóng vai trò quyết định mang tính định hướng và chiến lược lâu dài nhằm khẳng định thương hiệu của Nhà trường trong làng đại học thế giới. Ngày 28/2/2007, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 197/QĐ-ĐHDT chính thức thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng trường năm 2009. Sau khi kiểm định chất lượng, Trung tâm tiếp tục công tác đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục.


Đại học Duy Tân được công nhận đạt kiểm định ABET chương trình Công nghệ/Kỹ thuật phần mềm