Thông báo

Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/12/2021
18/05/2022
Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (cập nhật đến ngày 30/4/2022)
18/05/2022
Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy/cô các Trường/Viện/Khoa văn bản Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hàng ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học.
14/10/2021
Trang 1 / 2