Biểu mẫu

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy/cô Trường/Viện, Khoa và các Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 13 ban hành kèm theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng "Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ".
14/10/2021
Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy cô các Trường/Viện, Khoa và Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 12 ban hành kèm theo Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập "Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sợ tự đánh giá".
14/10/2021
Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy cô các Trường/Viện, Khoa và Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 11 ban hành kèm theo Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập "Mẫu nhận xét báo cáo tự đánh giá - Chương trình đào tạo".
14/10/2021
Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy cô các Trường/Viện, Khoa và Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 9 ban hành kèm theo Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập "Danh mục minh chứng".
14/10/2021
Công văn số 1079 KTKDCLGD - KDDH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ
01/10/2021
Công văn số 1079 KTKDCLGD - KDDH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ
01/10/2021