Nhân sự

Giám đốc

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng

Phó Giám đốc

Học hàm/Học vị: Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Giám đốc

Chuyên viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên