Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 30/4/2022)

Ngày 17/05/2022, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/4/2022).

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.