Phụ lục 10 -CV 2085/QLCL-KĐCLGD-"Mẫu kế hoạch đánh giá ngoài - Chương trình đào tạo"

Kính gởi: Qúy thầy cô các Trường/Viện, Khoa và Phòng/Trung tâm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy cô các Trường/Viện, Khoa và Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 10 ban hành kèm theo Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng "Mẫu kế hoạch đánh giá ngoài - Chương trình đào tạo".

Qúy thầy cô vui lòng truy cập văn bản đính kèm để nắm thông tin và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Mọi thắc mắc và hướng dẫn vui lòng liên hệ số điện thoại nội bộ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng: 603

Trân trọng,

TT.ĐBCL

Files đính kèm