Phụ lục 13 -CV 2085/QLCL-KĐCLGD-"Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ"

Kính gởi: Qúy thầy cô Trường/Viện, Khoa và các Phòng/Trung tâm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy/cô Trường/Viện, Khoa và các Phòng/Trung tâm văn bản phụ lục 13 ban hành kèm theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng "Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ".

Qúy thầy/cô vui lòng tải văn bản đính kèm để nắm thông tin và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Mọi thắc mắc vui lòng truy cập số điện thoại nội bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng: 603.

Trân trọng,

TT.ĐBCL

Files đính kèm