Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong nước

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng cơ sở giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Từ năm 2007 đến nửa đầu năm 2017, hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo nội dung công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục để các nhà trường sử dụng trong công tác tự đánh giá và Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Theo đó, việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện dựa vào việc sử dụng bộ tiêu chuẩn gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí.
Ngày 19/5/2017, Bộ Trưởng  Bộ GD-ĐT ban hành trong Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007. Bộ tiêu chuẩn kiểm định mới được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) ban hành tháng 7/2016 (Guide to AUN-QA Assessment At Institutional Level (ver 2.0)) gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học, được chia thành 04 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (08 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (04 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (09 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (04 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí). Cùng với bộ tiêu chuẩn mới này, việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trường đại học có sự thay đổi cơ bản so với quy định cũ. Từng tiêu chí sẽ được đánh giá theo thang 7 mức (tương ứng với 7 điểm) thay vì chỉ có 2 mức là đạt hoặc chưa đạt như bộ tiêu chuẩn cũ.
Trường Đại học Duy Tân là 1 trong 40 trường đại học tham gia Kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2009, và là 1 trong 30 Trường đầu tiên của Việt Nam kiểm định theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT. Với kết quả có 52/61 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 85,25% từ Đoàn đánh giá ngoài, 100% tán thành của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐH Duy Tân chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục ở Việt Nam và được Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng Giáo dục vào ngày 20/02/2017.
Tháng 7/2021, Trường Đại học Duy Tân đã có công văn số 2097/ĐHDT về việc đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới, dự kiến thời điểm đánh giá vào tháng 01/2022.
Truy cập danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các đường dẫn sau:

http://cea-avuc.edu.vn/vi/ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-2/

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=7604